SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 1. člen
  (nagradna igra “Nagradna igra – SLADKORNA BOLEZEN in FIBROMIALGIJA”)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom “ABBA Nutrition nagrajuje!” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja ABBA Nutrition Ltd.,27 St. Cuthberts Street, Bedford, MK40 3JG, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju: prireditelj).

 1. člen
  (kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Evropske unije ali imajo stalno prebivališče v Evropski uniji (v nadaljevanju: sodelujoči).

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem Facebook. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga prireditelj ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, ali jih ni izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 1. člen
  (drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči: biti mora polnoletna fizična oseba, ki je državljan Evropske unije ali ima stalno prebivališče v Evropski uniji, biti mora popolno poslovno sposoben. 

 1. člen
  (način sodelovanja)

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v komentar objave na Facebook strani ABBA Nutrition zapišejo odgovor na zastavljeno vprašanje. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre.

Za pridobitev nagrade je potrebno poslati osebne podatke (ime in priimek) ter želeni naslov dostave v zasebno sporočilo na Facebook ali po elektronski pošti v roku v 7 dni od objave obvestila o nagradi na FB časovnici .

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje, kolikor krat želi, vendar lahko nagrado prejme le enkrat. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@abbanutrition.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.
Nagradna igra poteka od vključno 17. 1. 2021 do vključno 26. 1. 2021. Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo 27. 1. 2021, nagrajenci pa bodo objavljeni najkasneje 30. 1. 2021 na Facebook strani ABBA Nutrition.

 1. člen
  (komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval nadzorno komisijo, ki bo nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil ter v skladu z 8. členom teh pravil ukrepala v primeru suma kršitev.

 1. člen
  (prevzem nagrade)

Nagrada bo vsakemu sodelujočemu poslana preko pošte na z njegove strani posredovan poštni naslov. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec izpolnjuje pogoje iz 3. in 4. člena ter soglaša s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Nagrada se ne podeli, če izžrebanec pisno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, pri organizatorju vnovčiti ali zamenjati za drugo nagrado.

 1. člen
  (nagrade)

V okviru nagradne igre bomo podelili naslednjo nagrado: Energy Boost kapsule ABBA Nutrition.

Če vrednost glavne nagrade ne presega 42 EUR, to ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

 1. člen
  (kršitev pravil)

V kolikor se izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri in podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri in v tem primeru ni dolžan podeliti nagrade.

 1. člen
  (osebni podatki)

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka ter domači naslov (naslov za pošiljanje darila). Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za: vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, namene izročitve nagrade in obveščanja v zvezi s ponudbo prireditelja (marketinško usmerjena sporočila). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov prireditelja. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do pisnega preklica s strani udeleženca.

 1. člen
  (odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na elektronski naslov: info@abbanutrition.com. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

 1. člen
  (omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo: če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil, če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 8. člena teh pravil, v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

 1. člen
  (bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 7. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse do tedaj sodelujoče preko maila ter javno na Facebook in spletni strani in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

 1. člen
  (reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta prireditelj in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

 1. člen
  (druge določbe)

Prireditelj ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki. Prireditelj ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Prireditelj si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo prireditelj udeležence obveščal z objavami na spletni strani ter (v kolikor se spremembe nanašajo na že sodelujoče) preko mail sporočila. Prireditelj si pridržuje pravico da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

V Ljubljani, dne 16. 1. 2021